لینک منبع و پست :رواج انگل‌های رسانه‌ای ر در حوزه بانکی
http://itanalyze.com/post/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C