دعای دعوت کننده از نیل به حضور خدا و اجابت او مردود است مگر آنکه بر محمد و اهل بیت او درود بفرستد » (فیض القدیر ج3 ص543)

بخش اعتقادات شیعه تبیان

توسل به آل محمد

متقی هندی از علی علیه السلام روایت می کند که فرمود ؛« هیچ دعایی به وجود نمی آید مگر اینکه میان آن دعا و خداوند حجاب و مانعی ایجاد می شود و تا بر محمد و آل او درود نفرستند دعای او به اجابت نمی رسد و در صورتی که درود بر محمد و آل او بفرستند آن حجاب برطرف می شود و دعا مورد اجابت قرار می گیرد » (کنزالعمال ج1 ص173)

و نیز نقل می کنند ؛ «دعای دعوت کننده از نیل به حضور خدا و اجابت او مردود است مگر آنکه بر محمد و اهل بیت او درود بفرستد » (فیض القدیر ج3 ص543)

ثعلبی در جریان داستان حضرت یوسف علیه السلام نقل می کند ؛ « پس از چهار روز که یوسف در چاه بود ، جبرئیل نازل شد و خطاب به او گفت چه کسی تو را در میان این چاه انداخته است ، یوسف گفت برادرانم ، جبرئیل گفت به چه سبب ؟ یوسف گفت به سبب موقعیتی که در نزد پدرم داشتم بر من حسد ورزیدند و مرا در چاه افکندند ، جبرئیل گفت آیا می خواهی رهایی پیدا کنی ؟ برای رهایی از این دعا استفاده کن ؛

« …ای خداوندی که مالک ملک و دارای جلات و بزرگی هستی بر محمد و آلش درود بفرست و من را از این تنگنا نجات ده …»

یوسف دعای مزبور را خواند و خداوند نیز او را نجات داد و به #پادشاهی مصر رساندش» قصص_ثعلبی ، ص157


منبع: کانال پرسمان اعتقادیلینک منبع

مطلب توسل به آل محمد در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :توسل به آل محمد
http://mofidestan.ir/2017/09/02/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af/